Jon Michelets mastergradsstipend

Polstjernefondet og Norsk senter for krigsseilerhistorie ved ARKIVET utlyser i fellesskap et stipend på 20 000 kroner til mastergradsstudenter som skal skrive en masteroppgave som kan bidra til ny kunnskap om krigsseilernes historie. Årlige søknadsfrister er 1. mars og 1. oktober.

Studenten vil få tilbud om å være en del av et relevant fagmiljø gjennom muligheten til en kontorplass ved ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter, hvor Norsk senter for krigsseilerhistorie (NSK) holder til. Studenten vil også få tilgang til NSK sitt arkiv og bibliotek, som også inkluderer Jon Michelets arkiv og bibliotek fra arbeidet med krigsseilereposet «En sjøens helt».

De faglige ansatte ved NSK vil også kunne tilby råd og veiledning, som et supplement til den formelle veilederen som studenten har ved sitt universitet eller høgskole.

SØKNADSKRITERIER

Følgende kriterier legges til grunn for tildeling av stipend:

  • Masteroppgaven må bidra til ny og relevant kunnskap av høy faglig kvalitet.
  • Tema for oppgaven må ha tilknytning til sjøfolk som seilte i handelsflåten under 2. verdenskrig. Det inkluderer norske sjøfolk i hjemme- og uteflåten og på utenlandske skip, og det gjelder utenlandske sjøfolk på norske skip. Tema for oppgaven kan også knytte seg til familiene til disse sjøfolkene.
  • Tematikken for oppgaven må ikke nødvendigvis være knyttet til perioden 1939-1945. Krigsseilernes historie etter krigen er også relevant.
  • Internasjonale og/eller komparative perspektiver er en fordel, men kan oppveies av andre perspektiver som er nyttige eller nyskapende.
  • Det legges ingen begrensninger på hva slags fag studenten skriver sin oppgave innenfor, så lenge kriteriene for stipendet for øvrig oppfylles.

SØKNAD

Søknaden må inneholde en kortfattet oppsummering av den planlagte masteroppgaven. Her må det vektlegges hva som vil bidra til ny kunnskap og hvordan dette skal gjøres. Videre bør det inngå en tidsplan for gjennomføring, samt informasjon om institusjonstilknytning og veiledere.

VEDLEGG TIL SØKNADEN

  • Prosjektskisse
  • CV
  • Karakterutskrifter
  • Gjerne kopi av relevante publikasjoner og attest fra veileder

Søknad sendes elektronisk til e-post: [email protected].

Norsk senter for krigsseilerhistorie vurderer hver enkelt søknad i samråd med Polstjernefondet. Årlige søknadsfrister er 1. mars og 1. oktober.

UTBETALING

Stipendet på 20 000 kroner utbetales i to rater. Halvparten av beløpet betales ved kontraktinngåelse. For at resten av stipendet skal kunne utbetales, må oppgaven være bestått med karakteren C eller bedre.

OM POLSTJERNEFONDET

Polstjernefondet ble opprettet av inntektene Jon Michelet hadde av romanverket «En sjøens helt». Fondet tar sikte på å dokumentere krigsseilasen til sjøfolk i den norske handelsflåten og marinen under 2. verdenskrig, seilasen til sjøfolk på norske skip og marinefartøyer i krigssoner etter 2. verdenskrig og erfaringene til norske soldater i alle våpengrener i etterkrigstida. Polstjernefondets støtte til Jon Michelet-mastergradsstipend er begrenset til oppgaver som berører historien til sjøfolk som seilte i handelsflåten under 2. verdenskrig.

OM NORSK SENTER FOR KRIGSSEILERHISTORIE

Senteret holder til i Kristiansand og ble i 2015 opprettet som en integrert del av virksomheten ved ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter, etter initiativ fra Jon Michelet. Norsk senter for krigsseilerhistorie driver med forskning, dokumentasjon og formidling og er ansvarlige for driften av det nasjonale nettbaserte Krigsseilerregisteret. NSK har også et eget papirbasert krigsseilerarkiv med privatarkiver etter krigsseilere. Guri Hjeltnes sitt arkiv fra arbeidet med Handelsflåten i krig 1939-1945 er tidligere overført, og i 2019 ble Jon Michelets arkiv og bibliotek gitt til senteret. I 2018 ble en doktoravhandling knyttet til krigsseilernes historie avlagt ved senteret. NSK har tre faste ansatte, to prosjektmedarbeidere og flere frivillige medarbeidere.


For mer informasjon
: Ta kontakt med faglig leder ved Norsk senter for krigsseilerhistorie, Bjørn Tore Rosendahl, på e-post: [email protected].