Valg og verdier

Valg og verdier er vårt standard undervisningsopplegg for elever på ungdomstrinnet. Undervisningsopplegget tilbys fysisk og, i de tilfeller hvor besøk i Kristiansand er umulig, også digitalt.

For bestilling: Bestill skolebesøk på ARKIVET.

Uavhengig av form ønsker vi at alle skoleklasser som deltar i undervisningsopplegget setter av tid til forarbeid før besøket og etterarbeid i etterkant av besøket. Disse to bolkene er fra og med januar 2021 en obligatorisk del av et ARKIVET-besøk.

INNHOLD I UNDERVISNINGSOPPLEGGET

Valg og verdier består av emner og øvelser om både fortid, nåtid og fremtid. Gjennom undervisningsopplegget ønsker vi blant annet at elevene skal bli kjent med sin lokale historie knyttet til andre verdenskrig, uavhengig av hvor i landet skolen befinner seg. En formidler har ansvaret for all undervisning, og elevene får en omvisning i vår faste utstilling. Besøker skolen oss på ARKIVET i Kristiansand, er omvisningen ledet av frivillige omvisere, mens det digitale opplegget innebærer en virtuell omvisingsfilm.

Del 1: Hva skjedde på ARKIVET, og hvilke valg hadde folk som levde i et okkupert land?

I denne økten forberedes elevene på det de skal se og lære om i utstillingen Brennpunkt Arkivet. Vi tar utgangspunkt i krigen som kommer til Norge og hvilke valg folk hadde i denne vanskelige tiden. Vi utforsker fangeregistre for å undersøke hvor mange fra den enkelte skolens kommune som ble arrestert under andre verdenskrig. Var det noen som ble deportert til konsentrasjonsleirer i utlandet? Var det noe som aldri kom hjem? Er det noen av elevene som har slektninger som ble arrestert?

Del 2: Omvisning i den permanente utstillingen Brennpunkt Arkivet

Etter den første undervisningsøkten tas elevene med på omvisning i utstillingen Brennpunkt Arkivet. Uavhengig av om omvisningen er digital eller fysisk får elevene et innblikk i Arkivets historie som hovedkvarter for Gestapo på Sørlandet, og om overgrepene som ble begått der. Elevene lærer også om ulike former for motstand ved å møte aktører fra andre verdenskrig, og vi knytter kunnskap om Norge under andre verdenskrig til enkeltmenneskers skjebnesvangre valg.

Del 3: Menneskeverd og menneskerettigheter

I den siste økten knytter vi andre verdenskrig og krenkelser av menneskeverdet til hvordan verden ser ut i dag. Hva er egentlig menneskeverd og menneskerettigheter? Bryter Norge menneskerettighetene? Og hvordan er situasjonen knyttet til tortur i verden i vår egen tid? Elevene utfordres til å være aktive og engasjerte medborgere i sin egen samtid.

Særlig relevante kompetansemål etter 10. trinn i ny læreplan i samfunnsfag:
  • «drøfte korleis framstillingar av fortida, hendingar og grupper har påverka og påverkar haldningane og handlingane til folk»
  • «gjere greie for årsaker til og konsekvensar av sentrale historiske og notidige konfliktar og reflektere over om endringar av nokre føresetnader kunne ha hindra konfliktane»
  • «gjere greie for årsaker til og konsekvensar av terrorhandlingar og folkemord, som holocaust, og reflektere over korleis ekstreme haldningar og ekstreme handlingar kan førebyggjast»
  • «reflektere over korleis identitet, sjølvbilete og eigne grenser blir utvikla og utfordra i ulike fellesskap, og presentere forslag til korleis ein kan handtere påverknad og uønskte hendingar»