Dembra skolesamling 15 sep 2021 SAR 01109 Foto Solveig Hessaa Szwinto

Dembra

Dembra (Demokratisk beredskap mot rasisme, antisemittisme og udemokratiske holdninger) er et tilbud om kompetanseutvikling til skoler som ønsker å arbeide helhetlig og systematisk med kritisk tenkning, demokratisk medborgerskap og inkludering, eller som opplever at skolen har utfordringer knyttet til gruppefiendtlighet eller fordommer.

KORT OM DEMBRA

Dembra er et tilbud om veiledning, kurs og ressurser til skoler over hele landet, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Utgangspunktet for Dembra er skolens egne behov knyttet til arbeidet med demokrati og forebygging av gruppefiendtlighet. I løpet av ett år får skolen tildelt en egen Dembra-veileder, og følger et løp med kartlegging, valg av satsingsområder, gjennomføring av egne aktiviteter, evaluering og videreføring. Du kan lese mer om Dembra på dembra.no.

Dembra-koordinator ved ARKIVET gir en kort innføring i hva det innebærer å være en Dembra-skole:

HVORFOR BLI EN DEMBRA-SKOLE

I en travel hverdag opplever mange lærere at tiden ikke strekker til og at nye tiltak og at det stadig dukker opp nye prosjekter skolen skal delta på. Dembra er ikke et slikt prosjekt, men søker heller å bidra med en nye perspektiver og et helhetlig arbeid for å gi en oversikt over alle gode tiltak som allerede er i gang på skolen. En slik oversikt vil gjøre det lettere for skolen å skape en samarbeidskultur, samtidig som skolen kan sette i gang tiltak som de ansatte selv etterspør og ønsker å ta del i. Tiden som skolen bruker på Dembra kommer med andre ord ikke i tillegg til det lærerne allerede gjør, men som en effektivisering av arbeidet med som allerede gjøres knyttet til skolens overordnede mandat. Å være en Dembra-skole er helt gratis.

Utviklingsarbeidet i skolen er tydelig nedfelt i Overordnet del av lærerplanen, sammen med blant annet de tverrfaglige temaene. Dembra passer også svært godt sammen med Overordnet del, og mange skoler brukes Dembra for å konkretisere nettopp denne delen av læreplanverket.

«Skolen skal fremme demokratiske verdier og holdninger som motvekt mot fordommer og diskriminering.» (Overordnet del, 1.6).

DEMBRA PÅ SØRLANDET

ARKIVET freds- og menneskerettigheter er ett av seks sentre som arbeider med denne nasjonale satsingen. ARKIVET har siden 2018 hatt ansvar for Dembra på Sørlandet, og siden da har en skole i Arendal kommune, tre skoler i Kristiansand kommune og to skoler i Lillesand kommune arbeidet med Dembra.

Hver høst starter vi opp samarbeidet med nye skoler, og er alltid på leting etter skoler som ønsker et samarbeid. Hvis du tror Dembra kan være en mulighet på din skole, eller bare ønsker mer informasjon, oppfordrer vi sterkt til å ta kontakt med koordinator på Sørlandet, Ingunn Tønnevold Hansen, på e-post [email protected].

«Finsland skolen har fokus på de tverrfaglige temaene Folkehelse og livsmestring, samt Demokrati og medborgerskap. Vi opplever at Dembra treffer blink og glir rett inn i våre fagplaner. Skolen har valgt temaet Utenforskap på sosiale medier. Vi har lagt planer for kompetanseutvikling, undervisning og skolekultur. For oss har det vært viktig å legge planer hvor vi inkluderer både med elever og foreldre. Vårt mål er å øke kunnskapen om hva krenkelser på internett fører til; at foreldre snakker med barna sine, at elevene er kjent med de sosiale konsekvensene utenforskap kan føre til og at Dembra er en naturlig del av opplæringen på skolen.» - Rektor ved Finsland skole, Kristiansand.

DEMBRA-TEAMET

Bli kjent med Dembra-teamet på ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter.