I en boks på ARKIVET

I en boks på ARKIVET er et av våre undervisningsopplegg tilpasset videregående skole. Undervisningen tilbys fysisk fra høsten 2021 og foregår på ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter.

For bestilling: Bestill skolebesøk på ARKIVET

PRAKTISK INFORMASJON

Undervisningsopplegget varer totalt 2 timer, og tematikken strekker seg over fortid, nåtid og fremtid. Våre formidlere har ansvar for all undervisning. Vi har kapasitet til å ta imot 30 elever.

INNHOLD I UNDERVISNINGSOPPLEGGET

Del 1: Hvordan kan vi jobbe med historiske kilder?

Undervisningsopplegget starter med en introduksjon av ARKIVET og dets historie. For å forberede elevene til å jobbe med historiske kilder, får elevene en kort forelesning om hva kilder er, relevante faguttrykk og hvordan man bør gå frem når man arbeider med historiske kilder. Til slutt får elevene et kort innblikk i norsk krigsseilerhistorie, slik at de historiske kildene elevene selv skal arbeide med, kan settes inn i en større sammenheng.

Del 2: Kildearbeid

Elevene deles i grupper hvor hver gruppe får et variert utvalg kildemateriale. Disse handler om enkeltpersoner og større hendelser knyttet til norske krigsseilere under andre verdenskrig. Kildematerialet ansporer også til refleksjoner omkring hvilke fortellinger som står igjen om krigsseilerne, og om hvordan disse fortellingene har endret seg siden krigens slutt. Slik blir elevene, gjennom historisk kildearbeid, kjent med at fortolkningene av fortiden stadig er i endring.

Del 3: Klassesamtale

Til slutt gjenstår klassesamtalen, hvor to momenter står sentralt:

  1. Hver gruppe presenterer kort sine hovedfunn. Hvordan brukte elevene kildematerialet til å øke sin kunnskap om norske krigsseilere under andre verdenskrig? Hvilke kildekritiske spørsmål må en stille til materialet? Hvordan arbeidet elevene med materialet de fikk, og hvilke utfordringer møtte de underveis?
  2. Realhistorisk oppsummering av hva elevene har lært gjennom undervisningsopplegget. Deretter et blikk på hvordan arbeid med historiske kilder har en overføringsverdi til kildekritikk i elevenes egne liv.

«I EN BOKS PÅ ARKIVET» OG KUNNSKAPSLØFTET 2020

Målet med undervisningsopplegget er å styrke elevenes evner til kritisk tenkning gjennom arbeid med historiske kilder. Elevene er selv aktive, og undervisningsopplegget bygger i stor grad på å trigge elevenes nysgjerrighet og engasjement. Ved å jobbe såpass tett på kildematerialet ønsker vi at elevene i større grad skal bli klar over hvordan kunnskap blir til, og hvordan fremstillinger av både fortiden og nåtiden kan brukes og misbrukes.

Opplegget er særlig tilpasset ivaretakelsen av de to tverrfaglige temaene demokrati og medborgerskap og folkehelse og livsmestring.

Særlig relevante kompetansemål etter Vg3 historie:
  • «reflektere over hvordan fortiden brukes av ulike aktører og drøfte hensikten med denne historiebruken»
  • «utforske fortiden ved å formulere problemstillinger, finne, vurdere og bruke ulikt materiale og presentere egne slutninger»
  • «utforske en historisk person og diskutere hans eller hennes tenkning, handlingsrom og valg i lys av samtiden han eller hun levde i»
  • «sammenligne ulike framstillinger av en hendelse og reflektere
  • over at historiske framstillinger preges av opphavspersonens ståsted og kontekst»
  • «utforske menneskers handlingsrom og valgmuligheter i konfliktsituasjoner og vurdere konsekvenser av valgene de har tatt»
  • «analysere hvordan framstillinger av fortiden har blitt brukt i Norge for å skape nasjonal identitet og drøfte hvilke virkninger dette har hatt for ulike grupper»