I en boks på ARKIVET

I en boks på ARKIVET er et av våre undervisningsopplegg tilpasset videregående skole.

PRAKTISK INFORMASJON

Varighet: 2 timer, fleksible tidspunkt

Kapasitet: 30 elever

Bestilling: Kontakt Thea Eriksen: [email protected]

Pris: Gratis for videregående skoler i Agder. Utover dette gjelder kr 50,- per elev.

OM UNDERVISNINGSOPPLEGGET

Undervisningsopplegget har tre deler.

Første del handler om hvordan vi kan jobbe med historiske kilder. Vi starter med en introduksjon av ARKIVET og dets historie. For å forberede elevene til å jobbe med historiske kilder, får elevene en kort forelesning om hva kilder er, relevante faguttrykk og hvordan man bør gå frem når man arbeider med historiske kilder. Til slutt får elevene et kort innblikk i norsk krigsseilerhistorie, slik at de historiske kildene elevene selv skal arbeide med, kan settes inn i en større sammenheng.

I del to deles elevene i grupper hvor hver gruppe får et variert utvalg kildemateriale. Disse handler om enkeltpersoner og større hendelser knyttet til norske krigsseilere under andre verdenskrig. Kildematerialet ansporer også til refleksjoner omkring hvilke fortellinger som står igjen om krigsseilerne, og om hvordan disse fortellingene har endret seg siden krigens slutt. Slik blir elevene, gjennom historisk kildearbeid, kjent med at fortolkningene av fortiden stadig er i endring.

Til slutt gjenstår klassesamtalen der hver gruppe kort presenterer sine hovedfunn. Hvordan brukte elevene kildematerialet til å øke sin kunnskap om norske krigsseilere under andre verdenskrig? Hvilke kildekritiske spørsmål må en stille til materialet? Hvordan arbeidet elevene med materialet de fikk, og hvilke utfordringer møtte de underveis?

Økta avsluttes med en realhistorisk oppsummering av hva elevene har lært gjennom undervisningsopplegget, og et blikk på hvordan arbeid med historiske kilder har en overføringsverdi til kildekritikk i elevenes egne liv.

Målet med undervisningsopplegget er å styrke elevenes evner til kritisk tenkning gjennom arbeid med historiske kilder. Elevene er selv aktive, og undervisningsopplegget bygger i stor grad på å trigge elevenes nysgjerrighet og engasjement. Ved å jobbe såpass tett på kildematerialet ønsker vi at elevene i større grad skal bli klar over hvordan kunnskap blir til, og hvordan fremstillinger av både fortiden og nåtiden kan brukes og misbrukes.

Opplegget er særlig tilpasset ivaretakelsen av de to tverrfaglige temaene demokrati og medborgerskap og folkehelse og livsmestring.