Norsk senter for krigsseilerhistorie

Norsk senter for krigsseilerhistorie skal forske på, dokumentere og formidle det som er en viktig del av vår historie. Senteret ble etablert i 2015 ved ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter på oppfordring fra Jon Michelet, og står bl.a. ansvarlig for drift av Krigsseilerregisteret og Minnehallen.no.

Det er for tiden tre fast ansatte i Norsk senter for krigsseilerhistorie, i tillegg til prosjektmedarbeidere og mange frivillige.

KRIGSSEILERREGISTERET

Krigsseilerregistereter et nettsted med et internasjonalt nedslagsfelt, som dokumenterer krigsseilernes historie slik at den ikke glemmes. Målsettingen er å dokumentere innsatsen til alle norske menn og kvinner som seilte i nøytral fart, for Nortraship, i hjemmeflåten, i norsk og alliert marine, og for allierte og nøytrale handelsskip. I tillegg registreres også utenlandske sjøfolk som seilte på norske skip. I 2020 hadde mer enn 64 000 krigsseilere fått en egen nettside som dokumenterer deres innsats under andre verdenskrig.

Besøk nettstedet: Gå til Krigsseilerregisteret.
Mer informasjon: Les mer om Krigsseilerregisteret.

DOKUMENTASJONSARBEID

En sentral oppgave for Norsk senter for krigsseilerhistorie er å arkivere og formidle privatarkiver som dokumenterer krigsseilernes historie. I tillegg til brev, dagbøker og fotografier etter krigsseilere, har vi tatt imot arkivet etter Jon Michelets arbeid med krigsseilerne og Guri Hjeltnes sitt arkiv etter arbeidet med «Handelsflåten i krig 1939-1945».

ARKIVET har også mange tidsvitneintervjuer knyttet til krigsseilere, samt et større okkupasjonsbibliotek. Litteratur knyttet til krigsseilere utgjør en vesentlig del av denne boksamlingen. Særlig gjelder det Jon Michelets bibliotek, som er en egen avdeling på biblioteket.

Foto: Utlånt av Per T. Terjesen og er fra MT "Orion" ca. 1939/40.


FORMIDLING AV KRIGSSEILERNES HISTORIE

I 2019 åpnet utstillingen Krigsseilere i en global krig på ARKIVET. Denne formidler om krigsseilernes globale betydning, om fangenskap og om forsøkene på kontakt med familiene hjemme. I 2020 ble fire nye kortfilmer lansert som en integrert del av utstillingen.

Hvert år siden 2004 har Krigsseilernes dag blitt markert på ARKIVET, i samarbeid med Agder Krigsseileres Minneforening og Vest-Agder-museet (DS Hestmanden). De ansatte ved Norsk senter for krigsseilerhistorie holder i tillegg jevnlig faglige foredrag og presentasjoner i en rekke ulike sammenhenger. Årlig besvares også rundt tusen publikumshenvendelser, de fleste via Krigsseilerregisteret.

Krigsseilerhistorien formidles gjennom mange ulike nettbaserte plattformer, i tillegg til Krigsseilerregisteret. På Facebook-siden Krigsseilerne er det høyt engasjement blant interesserte fra hele landet. Her publiseres blant annet månedens krigsseiler og andre historiske artikler om krigsseilere. «Krigsseilerne» er også navnet på Instagramprofilen til Norsk senter for krigsseilerhistorie, og brukes til deling av bilder og videoer.

Sjømennenes minnehall i Stavern (Minnehallen) er Norges offisielle minnesmerke over sjøfolkene som omkom i både første og andre verdenskrig. Fra 2020 overtok Norsk senter for krigsseilerhistorie ansvaret for dets nettsider. Det er et treårig prosjekt finansiert av (tidligere) Vestfold fylkeskommune og Stiftelsen Sjømannshjelpen og på oppdrag av Sjømannshjemmet i Stavern. I 2020-2022 skal det gjennomføres både en teknisk og historiefaglig oppgradering av nettsiden. Minnehallen.no skal knyttes nærmere til Krigsseilerregisteret, og til slutt skal det identifiseres en ny og bærekraftig driftsform av nettstedet på lengre sikt.

Besøk nettstedet: Gå til www.minnehallen.no.

UNDERVISNINGSOPPLEGG

Minstemme.no er det nasjonale nettstedet for læring om demokrati og deltakelse som Kunnskapsdepartementet har lansert i forbindelse med stemmeretts- og grunnlovsjubileet.

ARKIVET har bistått med råd og materiale til Minstemme.no for å utvikle undervisningsressurser om krigsseilere som ligger publisert på denne nasjonale nettportalen for alle skoletrinn.


FORSKNING I NORGE OG INTERNASJONALT

Satsning på forskning og utvikling av ny kunnskap har stått sentralt oppbyggingen av Norsk senter for krigsseilerhistorie. I 2015 resulterte forskningen på utenlandske sjøfolk i et samarbeid med Jon Michelet, til at boken «De var også krigsseilere» ble utgitt. Denne dokumenterte navn og nasjonalitet på de omkomne utenlandske sjøfolkene i den norske uteflåten og kom også i en engelsk utgave. I 2017 ble navnene ført opp på kobberplater i Minnehallen i Stavern, ved siden av sine norske kolleger.

Bjørn Tore Rosendahl er faglig ansvarlig i Norsk senter for krigsseilerhistorie. I 2018 disputerte han for doktorgraden ved Universitetet i Agder, med den artikkelbaserte avhandlingen «Seafarers or war sailors? The ambiguities of ensuring seafarers’ services in times of war in the case of the Norwegian merchant fleet during the Second World War». Avhandlingen undersøker hvordan den norske London-regjeringen og statsrederiet Nortraship mobiliserte og håndterte både norsk og utenlandsk mannskap i den norske handelsflåten under andre verdenskrig.

Et langsiktig mål har vært å knytte forskningen opp mot den internasjonale på dette feltet. Det var bakgrunnen for utgivelsen av antologien «Allied Seafarers in the Second World War» i 2018. For første gang ble den allierte krigsseilerhistorien samlet mellom to permer. Forskningsaktiviteten ved Norsk senter for krigsseilerhistorie er i dag rettet inn mot både norsk og internasjonalt forskningssamarbeid, i tillegg til publisering av vitenskapelige artikler og mer allmenn kunnskapsformidling. Senteret står også for tildeling av Jon Michelets mastergradsstipend i samarbeid med Polstjernefondet.