Plattform åpningsdag

Plattform

PLATTFORM - Norsk institutt for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme ble etablert i 2016 og er et tverrinstitusjonelt samarbeid mellom fagmiljø innen politi, kommuner og forskning.

Her kan du lese mer på nettsiden til PLATTFORM.

ET TVERRINSTITUSJONELT SAMARBEID PÅ SØRLANDET

Det tverrinstitusjonelle fagmiljøet består i av en interkommunal stilling som representerer 25 Agder-kommuner, en forsker fra ARKIVET freds og menneskerettighetssenter og politidistriktets radikaliseringskontakt, samlokalisert ved ARKIVET.

Hensikten med å etablere fagmiljøet er å arbeide mer effektivt, styrke koordinering og utvikle et bærekraftig tverrfaglig samarbeid. Det er også utgangspunktet for komme opp med ny forskningskunnskap til anvendelse i det forebyggende arbeidet.

Instituttet jobber frem tverrfaglig kunnskap som operasjonaliseres i det forebyggende arbeidet gjennom blant annet; politiets vurderingsteam, mentorordninger, interkommunalt samarbeid, informasjon og opplæringsprogram, web-satsning, rådgivning og følgeforskning.

MÅLSETNINGER FORANKRET I REGJERINGENS HANDLINGSPLAN

Instituttets målsetninger om å forebygge alle former for antidemokratiske krefter og voldelig ekstremisme er forankret i regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme. I forordet kommer det frem at vi har behov for mer kunnskap, mer samarbeid og bedre koordinering på området. Regjeringen ønsker en bredere, større og mer dynamisk innsats og tilnærming.

I HANDLINGSPLANEN HETER DET:
Et bredt samarbeid på tvers av sektorer er nødvendig for å lykkes i forebyggingsarbeidet i Norge og det er mange eksempler på godt samarbeid. I det generelle samarbeidet er det verd å trekke frem samarbeidet utviklet mellom politi og kommunene gjennom politiråd og SLT-modellen. Det er imidlertid behov for fortsatt utvikling av tverrsektorielt samarbeid og større grad av koordinering av arbeidet på dette feltet, samt klarerere linjer for hvem gjør hva i forebyggingsarbeidet og at det gis et tydeligere ansvar for å formidle kunnskap ut til profesjonene i førstelinjen

Følg instituttet: PLATTFORM på Facebook.