Thomas V H Hagen Minnedag i Jegersberg 2022
NYTT PROSJEKT: Historiker (PhD) Thomas V.H. Hagen skal skrive bok om funksjonshemmedes historie i Norge.

Nytt forskningsprosjekt i samarbeid med Stiftelsen Sophies Minde

Historiker (PhD) og forskningsleder Thomas V.H. Hagen skal forske på og skrive bok om funksjonshemmede i det norske samfunnet.

Forskning og utvikling har siden oppstarten vært en sentral del av ARKIVETs virksomhet. Nå er innsatsen ytterligere styrket med et treårig samarbeidsprosjekt med Stiftelsen Sophies Minde og Press forlag, med mål om økt forståelse for funksjonshemmedes historie i Norge.

STIFTELSEN SOPHIES MINDES HISTORIE

Stiftelsen Sophies Minde er over 100 år gammel, og var lenge en viktig helse- og utdanningsfaglig institusjon for bevegelseshemmede i Norge. I dag har stiftelsen som formål å bidra til at bevegelseshemmede kan leve aktive og selvstendige liv, og delta i samfunnet på like vilkår som andre.

Nå skal historiker (PhD) Thomas V.H. Hagen skrive stiftelsens historie, i et prosjekt som både skal belyse erfaringene til menneskene som var brukere av institusjonen og institusjonen som en faglig profesjonell arena.

- Dette er et utrolig spennende prosjekt, både historiefaglig utfordrende og viktig samfunnsmessig. Jeg syns det er veldig flott at Stiftelsen Sophies Minde ser verdien av å satse på et historieprosjekt, og jeg føler meg heldig som skal få lov til å arbeide med denne historien de neste tre årene, forteller Thomas.

- En hovedutfordring blir å knytte de ulike kontekstene som Sophies Mindes historie inngår i, sammen i én fortelling. Dette er helseinstitusjonshistorie, profesjonshistorie, utdanningshistorie, medisinhistorie og velferdshistorie. Men det er også menneskerettighetshistorie og mangfolds- og inkluderingshistorie. Sophies Mindes historie berører politiske, sosiale, økonomiske og kulturelle forhold gjennom en periode der det skjer gjennomgripende endringer i det norske samfunnet. Og alt dette dreier rundt enkeltmenneskers historie, og universelle spørsmål om hva det vil si å være et menneske. Ett hoveddrag i utviklingen er endringen fra en medisinsk modell der funksjonshemmede ses som syke, til en sosial forståelsesramme som legger til grunn at alle mennesker har samme verdi og rettigheter, og at barrierene for samfunnsdeltakelse er samfunnsskapte.

EN VIKTIG GRUPPE

Formidling som bygger opp om et samfunn som fremmer menneskeverd og mangfold, og det å bidra til å styrke menneskerettigheter gjennom kunnskapsformidling, er viktige deler av ARKIVETs samfunnsoppdrag. Gjennom samarbeidsprosjektet med Stiftelsen Sophies Mindre vil ARKIVET kunne frembringe ny kunnskap som gir bedre forståelse for en stor og sammensatt gruppe i samfunnet.

- Funksjonshemmede er jo verdens største minoritet. Og allikevel er denne store, uensartede gruppen ganske usynlig i samfunnet. Alle mennesker er sårbare og har behov for støtte, dette gjelder ikke bare mennesker med ulike typer «funksjonsforstyrrelser». Jeg håper at dette prosjektet kan bidra til økt anerkjennelse av bevegelseshemmede i det norske samfunnet, sier Hagen.