ARKIVET gammelt bygg

Agderseminaret 2020 på ARKIVET

Agderseminaret 2020 avholdes på ARKIVET 5.-6. november. Årets tema er "Tid for anerkjennelse: Andre verdenskrig i fortid og nåtid".

FOR ET HISTORIEINTERESSERT PUBLIKUM

Agderseminaret viderefører en lang tradisjon med årlige samlinger om historiske emner. Årlige sommerseminarer ble holdt fra 1976 og fram til ca. 2000. De siste 12 årene har rådet for Forskernettverk Agder videreført denne tradisjonen med Agderseminaret, som legges til høsten. Siktemålet er nå som tidligere å nå fram til et historieinteressert publikum, presentere foredrag av høy faglig standard og invitere til fruktbar debatt.

ÅRETS TEMA: TID FOR ANERKJENNELSE

I år er det 80 år siden Norge ble okkupert og 75 år siden frigjøringen fra tysk okkupasjon 8. mai 1945. Det gir anledning til å minnes disse sentrale hendelsene i norsk historie, men også til å se nærmere på hvordan krigens minnepolitikk har endret seg i disse 75 årene.

Å minnes andre verdenskrig vil si å huske noe – på bekostning av noe annet. Å løfte nye grupper inn i en større nasjonal fortelling om andre verdenskrig, har vært en viktig del av den offentlige minnepolitikken om andre verdenskrig, særlig i forbindelse med de store frigjøringsjubileumsårene.

Men hvilke grupper har fått anerkjennelse nok, og hvilke historier er ennå ikke innlemmet i minnehistorien om andre verdenskrig på Agder og i Norge? Påberopelse av at enkeltaktører, grupper eller historier har vært glemt eller utelatt, kan være en måte å oppnå oppmerksomhet på og en velbrukt markedsføringsstrategi for alt fra bokutgivelser til utstillinger og forskningsprosjekter.

Med årets program ønsker vi å belyse forholdet mellom minne og glemsel i kunnskapshistorien om andre verdenskrig. Dette reiser spørsmål av stor sosial, politisk, symbolsk og kulturell betydning. Fortjener alle å bli husket? Og hvem har ansvar for å tildele anerkjennelse?

Fortsatt er det slik at ny kunnskap om andre verdenskrig produseres i høyt tempo og i stort omfang. Agderseminaret 2020 vil forsøke å speile noe av dette både med hensyn til krigens realhistorie og dens virkningshistorie. Det lokale og regionale skal ses i lys av større sammenhenger, fagtrender og teoretiske og praktiske problemstillinger.

På grunn av koronapandemien har årets frigjøringsmarkeringer blitt mindre eksponert nasjonalt og langt mindre omfattende enn hva de ellers ville ha vært. Også derfor mener vi det er god grunn for å la frigjøringsjubileet danne bakteppe og ramme for årets utgave av Agderseminaret.

Påmelding og program: Agderseminaret 5.-6. november 2020