Norsk senter for krigsseilerhistorie

Norsk senter for krigsseilerhistorie

ARKIVET fikk gjennom Statsbudsjettet for 2016 midler til å etablere Norsk senter for krigsseilerhistorie og til drift av Krigsseilerregisteret. Senteret skal også forske på, dokumentere og formidle denne viktige delen av vår historie.

Norsk senter for krigsseilerhistorie har to fast ansatte historikere, i tillegg til prosjektmedarbeidere og mange frivillige medarbeidere. Faglig leder er Bjørn Tore Rosendahl (PhD) og ansvarlig for Krigsseilerregisteret er Simen Zernichow.

Krigsseilerregisteret.no

19. januar 2016 ble Krigsseilerregisteret lansert med et større arrangement i Oslo. Krigsseilerregisteret er et nasjonalt nettbasert register som skal opprettes over alle norske menn og kvinner som seilte i den norske handelsflåten 1939-1945, altså mens Norge var nøytral 1939-1940, for Nortraship i den norske uteflåten og i hjemmeflåten i tysk-okkuperte Norge 1940-1945. Videre inkluderes nordmenn i norsk og alliert marine, samt de som seilte på allierte og nøytrale handelsskip i perioden 1939-1945. I tillegg skal også utenlandske sjøfolk som seilte for Nortraship og i hjemmeflåten føres inn i registeret. 

Hver krigsseiler vil få sin egen hjemmeside i Krigsseilerregister-nettsiden. Registeret skal dokumentere deres omfattende historie.

Krigsseilerregisteret drives av Norsk senter for krigsseilerhistorie ved ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter, i samarbeid med Lillesand Sjømannsforening og andre norske sjømannsforeninger. Krigsseilerregisteret er finansiert av Samlerhuset Norge, samt givere fra hele Norge. Riksarkivet har bidratt med arkivkilder til registrering av krigsseilerne. IKT-selskapet Bouvet har utviklet nettløsningen.

Krigsseilerregisteret kan ikke realiseres uten de mange støttespillere til registeret. Særlig viktig er den avgjørende innsatsen av frivillige fra sjømannsforeninger for å dokumentere krigsseilerne. Økonomiske støttespillere er også essensielle for å få laget registeret. Her kan man lese mer om alle støttespillere til Krigsseilerregisteret  

Arbeidet med Krigsseilerregisteret vil ta tid og kan følges fra uke til uke på denne bloggen: https://krigsseilerblogg.wordpress.com/

Koordinator med det daglige ansvaret for Krigsseilerregisteret er Simen Zernichow. Det innebærer ansvaret for registreringen av krigsseilerne, opplæring og koordinering av de frivillige, publisering av tekster på nettsidene og den tekninske utvikling av nettsidene.

Dokumentasjon

En sentral oppgave for Norsk senter for krigsseilerhistorie er å samle inn, arkivere og formidle privatarkiver etter krigsseilere eller som på andre måter dokumenterer deres historie.

En annen side ved dokumentasjonsarbeidet knytter seg til intervjuer. ARKIVET besitter en betydelig mengde tidsvitneintervjuer knyttet til krigsseilere. Mye av dette er på film, noe på lyd og også noe gjennom skriftlig materiale. Dette er tilgjengelig for de som kommer til Arkivet for å bruke det, men vi har foreløpig ikke tilstrekkelig med ressurser til å digitalisere og tilgjengeliggjøre det på nett (noe vi naturligvis gjerne skulle ha gjort).

Ved ARKIVET har vi også bygget opp et større okkupasjonsbibliotek. Her utgjør litteratur knyttet til krigsseilere en vesentlig del av samlingen.

Publikumshenvendelser

ARKIVET har gradvis blitt en institusjon personer fra hele Norge henvender seg til i spørsmål knyttet til krigsseilere. I særlig grad gjelder dette personer som trenger hjelp til å finne mer ut om familiemedlemmer som var krigsseiler. Bistanden som gis dreier seg både om historiekunnskap, men også om tips og råd for hvor man kan søke ytterligere informasjon. Mer informasjon om kontakt og innsending av dokumentasjon til Norsk senter for krigsseilerhistorie, er å finne i følgende artikkelside: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/artikkel/krigsseilerregisteret-i-korte-trekk-no/
Henvendelser kan sendes på e-post til: [email protected]

Formidling

I 2018 arrangerte Stiftelsen Arkivet Krigsseilernes dag for 15. gang, sammen med Stiftelsen Hestmanden/Vest-Agder-museet og Agder Krigsseilers Minneforening. Hvert år kommer det rundt 100-150 personer til dette arrangementet som formidler k

rigsseilerhistorien gjennom foredrag, musikk, diskusjon m.m. Vi satser også på andre typer kulturarrangementer med krigsseilere som tema og hadde bl.a. både i 2012 og 2015 fullsatt sal på Arkivet da Jon Michelet deltok på en boksamtale.

På vår Facebook-side www.facebook.com/krigsseilerne er det høy aktivitet blant interesserte mennesker fra hele landet. Her publiseres nyheter og interessante lenker om krigsseilere – og det er også utarbeidet en Facebook-tidslinje som forteller krigsseilernes historie.

Bøker

Ansatte ved Norsk senter for krigsseilerhistorie skriver jevnlig både artikler, kronikker og korter nettartikler på Krigsseilerregisteret. Vi gir også ut bøker som skal bidra til ny kunnskap om krigsseilerhistorien. Her er en oversikt over bøkene vi har gitt ut:

"De var også krigsseilere"Bokens fulle tittel er «De var også krigsseilere. Omkomne utenlandske sjøfolk på norske skip under andre verdenskrig» (Stiftelsen Arkivet, 2015).  De utenlandske sjøfolkene i den norske handelsflåten har hittil vært et ukjent kapittel i historien om Norge og andre verdenskrig. I 1943 var en av fire sjøfolk i den norske handelsflåten utenlandske. De var også krigsseilere, utsatt for de samme påkjenningene som deres norske skipskolleger. Likevel har de utenlandske sjøfolkene i den norske handelsflåten hittil vært et ukjent kapittel i historien om Norge og andre verdenskrig. Nesten tusen utenlandske sjøfolk omkom i krigsforlis i den norske uteflåten. Boken dokumenterer for første gang navnene på nesten alle de omkomne og de 36 forskjellige landene de kom fra. Enkeltskjebner fra ulike land trekkes fram og settes inn i en større sammenheng. Mange vil bli overrasket over at Kina og India er to av de tre nasjonene med flest omkomne sjøfolk på norske skip.Boken er redigert av historiker Bjørn Tore Rosendahl ved Stiftelsen Arkivet. Jon Michelet har skrevet bokens etterord. Boken kan kjøpes i nærmeste bokhandel eller bestilles her: http://www.stiftelsen-arkivet.no/de-var-ogsa-krigsseilere

  "Foreign seafarers remembered" In 1943 one in four seafarers in the Norwegian merchant fleet was a foreign national. They, too, were “war sailors”, exposed to the same dangers and stressful situations that faced their Norwegian shipmates. Nevertheless, in the literature of Norway and the Second World War, the service of these seamen has gone unnoticed. Almost one thousand foreign sailors were lost in action while serving in the Norwegian merchant fleet under Allied command. This book documents for the first time the names of nearly all the deceased sailors and their 36 countries of origin. Individual stories from a number of these countries are highlighted and placed in a larger context. It will come as a surprise to many that Great Britain, China and India are the three nations that suffered the largest number of casualties while serving onboard Norwegian ships. The book is edited by the historian Bjørn Tore Rosendahl at Stiftelsen Arkivet, and includes contributions by scholars from Norway, Sweden, the Netherlands, and Great Britain. Together these studies provide a deeper understanding of the story of foreign nationals serving onboard Norwegian ships and how their service came to be forgotten after the war. Jon Michelet helped initiate the project and has written an afterword. The book is available on Amazon.com or can be ordered directly from here: http://www.stiftelsen-arkivet.no/1681

  "Allied Seafarers in the Second World War" 20. mars 2018 lanserte ARKIVET boken «Allied Seafarers in the Second World War». For første gang er historien om krigsseilerne fra de ulike allierte land samlet i én bok. Flere hundre tusen sjøfolk fra ulike nasjoner seilte i den alliert handelsflåte under andre verdenskrig, og ga med det et avgjørende bidrag til de alliertes krigsinnsats. Til tross for dette, er det altså ikke tidligere vært laget en bok som ser på de alierte krigsseilerne samlet. 11 forfattere fra 7 forskjellige land har bidratt i den engelskspråklige antologien. Redaktør er Bjørn Tore Rosendahl, faglig leder (PhD) ved Norsk senter for krigsseilerhistorie på ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter. Boken er en del av Norsk senter for krigsseilerhistorie sitt ønske om å sette krigsseilerhistorien inn i et internasjonalt perspektiv og skape et internasjonalt faglig nettverk for denne delen av krigshistorien. Boken gis ut på som gis ut på Cappelen Damm Akademisk og kan kjøpes i resepsjonen på ARKIVET eller via nærmeste bokhandel, eller her: http://www.stiftelsen-arkivet.no/allied-seafarers-in-the-second-world-war

In English: https://www.cappelendammundervisning.no/_allied-seafarers-in-the-second-world-war-bjorn-tore-rosendahl-9788202566302

Utstilling

«Krigsseilerne // Jon Michelet 1944-2018» er en utstilling som er finansiert og utviklet av Arkivet freds- og menneskerettighetssenter og videreutviklet i samarbeid med Kristiansand folkebibliotek når det gjelder Michelets forfatterskap. Den presenterer Michelets bøker sammen med krigsseilernes egne historier, som kommer til uttrykk gjennom portretter, sitater og lydopptak. Til sammen forteller de om de menneskelige omkostningene, enkeltmennesket og mangfoldet i krigsseilernes historie. 

I mai 2018 var denne utstillingen på Kristiansand folkebibliotek, Fra høsten 2018 vil utstillingen tilbys folkebiblioteker og biblioteker på videregående skoler i begge Agder-fylkene, gjennom et samarbeid med Vest-Agder fylkesbibliotek og Den kulturelle skolesekken i Vest-Agder.

Undervisning

Et nettbasert undervisningsopplegg om krigsseilerne knyttet opp mot bruk av kilder er publisert på nettstedet www.Krigsarkiver.no. Undervisningsopplegg vil også bli publisert på www.Krigsseilerregisteret.no.

Minstemme.no er det nasjonale nettstedet for læring om demokrati og deltakelse som Kunnskapsdepartementet har lansert i forbindelse med stemmeretts- og grunnlovsjubileet. ARKIVET har bistått med råd og materiale til Minstemme.no for å utvikle undervisningsressurser om krigsseilere som ligger publisert på denne nasjonale nettportalen for alle skoletrinn.

Forskning

2. februar disputerte Bjørn Tore Rosendahl som første ph.d.-student i historie ved Universitetet i Agder. Avhandlingen er artikkelbasert og skrevet på engelsk. Tittelen er «Seafarers or war sailors? The ambiguities of ensuring seafarers’ services in times of war in the case of the Norwegian merchant fleet during the Second World War». Rosendahl er Faglig leder for Norsk senter for krigsseilerhistorie ved Arkivet freds- og menneskerettighetssenter, som også har finansiert ph.d.-prosjektet.

Avhandlingen undersøker hvordan den norske London-regjeringen og statsrederiet Nortraship  mobiliserte og håndterte både norsk og utenlandsk mannskap i den norske handelsflåten under andre verdenskrig. Et av funnene er at deportasjoner av sjøfolk fra USA og opprettelsen av norske sjøfartsdomstoler i Storbritannia ble gjort for at norske sjøfolk seilte på norske skip. Et annet hovedfunn er at Storbritannia hadde avgjørende innflytelsen over sjøfolkenes situasjon. I tillegg bidrar avhandlingen med helt ny kunnskap om bruken av utenlandske sjøfolk, som den norske handelsflåten var helt avhengig av under krigen, men som har vært glemt i tiden etterpå og lite forsket på. Kinesiske sjøfolk var f.eks. den største gruppen av utenlandske sjøfolk da krigen startet i 1940, men streiker og voldsomme konflikter førte til at kinesere ble byttet ut med andre utenlandske sjøfolk. Et gjennomgående funn i avhandlingen er at den norske politikken overfor sjøfolkene skjedde i spenningen mellom normalitet og krig. Det førte til at sjøfolkene ble håndtert vekselsvis som ordinære sjøfolk eller krigsseilere.

Avhandlingen består av følgende tre artikler (i tillegg til en "kappe"):
  1. Patriotism, Money and Control: Mobilization of Norwegian Merchant Seamen during the Second World War. Publisert i Scandinavian Journal of History, Vol. 40, No. 2, 2015.
  2. How to secure the participation of a foreign civilian workforce in times of war. Norwegian authorities and the use of foreign seafarers during the Second World War. Publiseres i en internasjonal antologi som ARKIVET utgir i mars 2018 på forlaget Cappelen Damm Akademisk.
  3. Not in the same boat? Chinese seamen in the Norwegian Merchant Fleet during the Second World War. Publisert i et spesialnummer av National Maritime Research, China Maritime Museum i Shanghai, 2017.

Det er ikke forsket mye på krigsseilernes historie i Norge. "Handelsflåten i krig" framstår som det klart mest betydningsfulle forskningsarbeidet. De fem bindene ble utgitt i perioden 1992-1997 og ble skrevet av fire forskjellige historikere, og med hovedtilknytning til miljøet rundt Bergen Sjøfartsmuseum. Guri Hjeltnes skrev sin doktoravhandling på basis av sine to bind i serien. "Handelsflåten i krig" fikk gode kritikker da den utkom og er fortsatt en uvurderlig kilde til kunnskap om temaet. Men verket er naturligvis ikke uttømmende og har hull og uprøvde perspektiver som åpner for nye og interessante problemstillinger.

Internasjonalt synes det også som om det for tiden foregår lite forskning på krigsseilernes historie, hverken i det maritime historiemiljøet eller blant krigshistorikere.

Helt siden oppstarten har krigsseilere vært et tema som ARKIVET har formidlet kunnskap om. Men det var i forbindelse med prosjektet knyttet til etableringen av et krigsseilermuseum om bord på D/S Hestmanden at den store satsningen på dette fagområdet startet. Juni 2017 åpnet Vest-Agder-museet det som i dag er Norges Krigsseilermuseum ombord på skipet, som har seilt i to verdenskriger. Norsk senter for krigsserilerhistorie bidro i den forbindelse med med rådgiving, dokumentasjon og tilrettelegging av bruk av Krigsseilerregisteret ombord.  

Følg "Krigsseilerne" på Facebook. Her finner du blant annet en utfyllende tidslinje med viktige datoer i krigsseilernes historie og oversikt over krigsseilerrelaterte aktiviteter i dag.

---

Fotografiet øverst på siden er utlånt av Per T. Terjesen og er fra MT "Orion" ca. 1939/40.