Til læreren

I år har vi lagt opp til et for- og etterarbeid hvor du som lærer står fritt til å velge blant ulike kvalitetsressurser vi har samlet for deg. De finner du lenket i teksten nedenfor. Vi ønsker også å dele med deg en veileder med anbefalinger for undervisning om Holocaust laget av International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA). I denne veilederen finner du en ryddig oversikt over hvorfor, hva og hvordan man bør undervise om Holocaust, samt en del nøkkelbegreper og andre ressurser.

For at markeringen av Holocaustdagen skal bli bedre er vi helt avhengige av tilbakemeldinger fra dere. I etterkant av markeringen vil dere motta et skjema for evaluering som vi håper dere vil fylle ut. Bare slik kan vi gjøre makeringen av Holocaustdagen til en mer lærerik og minneverdig dag i årene som kommer.

LÆREPLAN

I læreplanens overordnede del står det i kapittelet «Menneskeverd» at «Felles referanseramme er viktig for den enkeltes tilhørighet til samfunnet. Dette skaper samhold og forankrer den enkeltes identitet i et større fellesskap og i en historisk sammenheng. En felles ramme gir og skal gi rom for mangfold, og elevene skal få innsikt i hvordan vi lever sammen med ulike perspektiver, holdninger og livsanskuelser». I kapittelet «Demokrati og medvirkning» står det at «Å delta i samfunnet innebærer å respektere og slutte opp om grunnleggende demokratiske verdier som gjensidig respekt, toleranse, den enkeltes tros- og ytringsfrihet og frie valg […]. Skolen skal fremme demokratiske verdier og holdninger som motvekt mot fordommer og diskriminering».

Læreplanen i samfunnsfag har som kompetansemål at elevene etter 10. trinn skal kunne «Gjere greie for årsaker til og konsekvensar av terrorhandlingar og folkemord, som holocaust, og reflektere over korleis ekstreme haldningar og ekstreme handlingar kan førebyggjast».