Digital undervisning

I was there

"I was there" er et tilbud til elever i videregående skole, hvor de får et digitalt møte med et tidsvitne fra apartheid-tiden i Sør-Afrika.

Spørsmål og bestilling:

Booking skjer ved å ta kontakt med historiedidaktiker på ARKIVET, Kristoffer Fjalsett på e-post: [email protected]

Undervisningsopplegget kan også tilpasses ungdomstrinnet. Les mer om I was there for ungdomsskole.

INNHOLD I UNDERVISNINGSOPPLEGGET

Økten forgår over 90 minutter og består av et digitalt møte med Sipho Msomi som vokste opp i- og opplevde undertrykkelsene fra apartheid på kroppen, hans vei inn i motstandsbevegelsen, arrestasjon og fangenskap på fangeøya Robben Island, og tiden etter apartheid-regimets fall. Sipho er sertifisert museumsguide på Robben Island Museum og er en engasjerende og god formidler både for voksne og ungdom. Han vil fortelle sin historie før elevene får mulighet til å stille spørsmål direkte til ham. Sipho vil snakke på engelsk og vi kommer til å benytte Google Meet slik at vi kan bruke den integrerte tekstingsfunksjonen.

I forkant av dette vil en formidler fra ARKIVET gi en introduksjon med kontekstualisering av Sør-Afrika og innføringen av apartheid. Formidleren deltar også digitalt. Hver av de tre delene varer i cirka 30 minutter.

FORBEREDELSER TIL ØKTEN

Det er fullt mulig, men ikke et krav, at elevene forberedes noe på historien om apartheid.


«I was there» dekker kjerneelementer og kompetansemål i flere fag – særlig samfunnskunnskap, historie og engelsk. En del av disse er listet opp nedenfor.

Samfunnskunnskap VG1/VG2

Kjerneelementer:

Perspektivmangfald og samfunnskritisk tenking

Medborgarskap og berekraftig utvikling

Kompetansemål:
 • utforske og presentere dagsaktuelle tema eller debatter ved å bruke samfunnsfaglege metodar, kjelder og digitale ressursar, og argumentere for sine eigne og andre sine meiningar og verdiar
 • utforske korleis interesser og ideologisk ståstad påverkar våre argument og val av kjelder, og reflektere over korleis det gir seg utslag i forskjellige meiningar
 • gjere greie for sosialisering og drøfte korleis identiteten og sjølvkjensla til ungdom blir påverka gjennom sosialisering
 • drøfte korleis personleg økonomi, kommersiell påverknad og forbruk påverkar enkeltpersonar, grupper og samfunnet
 • reflektere over kva det inneber å vere medborgar, og samanlikne korleis politiske system er organiserte i forskjellige land og område
 • vurdere korleis utøving av makt påverkar enkeltpersonar og samfunn
 • gjere greie for grunnlaget for menneskerettane og utforske og gi døme på brot på menneskerettane nasjonalt eller globalt
 • vurdere årsaker til og tiltak som kan førebyggje rasisme, diskriminering og hatefulle ytringar, og drøfte grensene for ytringsfridommen
 • utforske ei utfordring eller ein konflikt på lokalt, nasjonalt eller globalt nivå og drøfte korleis utfordringa eller konflikten påverkar forskjellige grupper

Historie VG3

Kjerneelementer:

Historisk empati, sammenhenger og perspektiver

Mennesker og samfunn i fortid, nåtid og framtid

Kompetansemål:
 • reflektere over hvordan fortolkninger av fortiden er preget av nåtidsforståelse og forventninger til framtiden
 • reflektere over hvordan fortiden brukes av ulike aktører og drøftehensikten med denne historiebruken
 • utforske en historisk person og diskutere hans eller hennes tenkning, handlingsrom og valg i lys av samtiden han eller hun levde i
 • sammenligne ulike framstillinger av en hendelse og reflektere over at historiske framstillinger preges av opphavspersonens ståsted og kontekst
 • drøfte i hvilken grad utviklingen i ulike perioder har vært preget av brudd eller kontinuitet, og vurdere hva som gjør en hendelse i fortiden betydningsfull
 • gjøre rede for tanker og ideologier som har ligget til grunn for politiske omveltninger fra opplysningstiden til i dag og vurdere betydningen av disse for menneskers muligheter til demokratisk deltakelse
 • gjøre rede for årsaker til at mennesker har migrert, og diskutere kulturmøtene sett fra ulike perspektiver.
 • gjøre rede for årsaker til at kolonimakter underla seg landområder, og drøfte konsekvenser for mennesker og samfunn i land og områder som ble kolonisert
 • utforske menneskers handlingsrom og valgmuligheter i konfliktsituasjoner og vurdere konsekvenser av valgene de har tatt reflektere over hvordan ideologier og tankesett på 1900-tallet og fram til i dag har bidratt til undertrykkelse, terror og folkemord som holocaust

Engelsk VG1 SF

Kjerneelementer:

Kommunikasjon

Møte med engelskspråklige tekster

Kompetansemål:
 • bruke ulike kilder på en kritisk, hensiktsmessig og etterrettelig måte bruke egnede digitale ressurser og andre hjelpemidler i språklæring, tekstskaping og samhandling
 • beskrive sentrale trekk ved framveksten av engelsk som verdensspråk
 • utforske og reflektere over mangfold og samfunnsforhold i den engelskspråklige verden ut fra historiske sammenhenger