Til læreren

Her finner du informasjon om skolebesøket.

Undervisningsopplegget tilbys fysisk, og der hvor besøk fysisk i Kristiansand ikke er mulig, også digitalt. På denne siden finner du nødvendig informasjon før besøket.

Passord for filmmateriale til gjennomføring og etterarbeid: fås ved påmelding.

Takk for at du og din klasse ønsker å delta i det digitale undervisningsopplegget Valg og verdier.

Varighet: 2 timer, pluss for- og etterarbeid.

Her finner du den informasjonen du trenger før din klasse skal delta i undervisningsopplegget. Hvis du ønsker mer informasjon om det konkrete innholdet i undervisningsopplegget, kan du lese mer her: Valg og verdier for ungdomsskole.

«VALG OG VERDIER» OG FAGFORNYELSEN

Undervisningsoppleggets tematikk er tett knyttet opp mot Overordnet del av læreplanen. I arbeidet med å finne ut hva menneskeverd og menneskerettigheter er og hvordan det påvirker vår egen virkelighet, får elevene utøve kritisk tenkning og utforskertrang. De tverrfaglige temaene Folkehelse og livsmestring og Demokrati og medborgerskap kommer til syne i møte med fortid og nåtid, hvor målet er at elevene skal kunne reflektere over ens egen rolle i påvirkningen på fremtiden.

Særlig relevante kompetansemål etter 10. trinn i ny læreplan i samfunnsfag:
 • «drøfte korleis framstillingar av fortida, hendingar og grupper har påverka og påverkar haldningane og handlingane til folk»
 • «gjere greie for årsaker til og konsekvensar av sentrale historiske og notidige konfliktar og reflektere over om endringar av nokre føresetnader kunne ha hindra konfliktane»
 • «gjere greie for årsaker til og konsekvensar av terrorhandlingar og folkemord, som holocaust, og reflektere over korleis ekstreme haldningar og ekstreme handlingar kan førebyggjast»
 • «reflektere over korleis identitet, sjølvbilete og eigne grenser blir utvikla og utfordra i ulike fellesskap, og presentere forslag til korleis ein kan handtere påverknad og uønskte hendingar»

FORARBEID OG ETTERARBEID

Fra og med januar 2021 ønsker vi at dere setter av tid til forarbeid og etterarbeid i forkant og etterkant av besøket. Dette arbeidet vil gi elevene et større utbytte av selve undervisningsopplegget.

Forarbeidet består av en kort introduksjonsfilm og tre forberedelsesmoduler elevene skal jobbe med. Arbeidet tar i underkant av en skoletime og kan gjøres i klasserommet eller som hjemmelekse. Det bør ikke gå for lang tid mellom dette arbeidet og undervisningsopplegget. Her finner du forberedelsesøkta.

Etterarbeidet består av et filmklipp og en film (vist i opplegget) med tilhørende arbeidsoppgaver og en kort evalueringsdel. Både elever og voksne er velkommen til å svare. Arbeidet tar omtrent en skoletime og kan gjøres i klasserommet eller som hjemmelekse. Også her anbefaler vi kort tid mellom undervisningsopplegget og dette arbeidet. Her finner du økta for etterarbeid. Passordet for å kunne vise filmene fås tilsendt ved påmelding. Passordet varer den uka dere var på Arkivet. Etterarbeidet består også av en kort evalueringsdel vi ønsker at voksenpersoner som deltar også gjennomfører.

GJENNOMFØRING AV DIGITALT MØTE

Det digitale møtet består av to økter over Teams. Her vil en av formidlerne på Arkivet møte dere i klasserommet på storskjerm eller der dere måtte være. Vi kan legge inn pause der det er hensiktsmessig, og opplegget varer to skoletimer á 45 minutter. Her vil det også være to filmer, som av tekniske hensyn må startes fra skolen. Formidler gir beskjed om når dette skal skje, men det er veldig lurt om filmene er testet i forkant. De er passordbelagt, og fås tilsendt ved påmelding.

Vi gleder oss til å se dere!

Med vennlig hilsen

Formidlerne ved ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter

Passord for filmmateriale til etterarbeid blir tilsendt på mail sammen med bookingbekreftelse.

Takk for at du og din klasse ønsker å delta i undervisningsopplegget Valg og verdier.

Varighet: 3 timer, inkludert spisepause.

Her finner du den informasjonen du trenger før din klasse skal delta i undervisningsopplegget. Hvis du ønsker mer informasjon om det konkrete innholdet i undervisningsopplegget kan du lese mer her: Valg og verdier for ungdomsskole.

«VALG OG VERDIER» OG FAGFORNYELSEN

Undervisningsoppleggets tematikk er tett knyttet opp mot Overordnet del av læreplanen. I arbeidet med å finne ut hva menneskeverd og menneskerettigheter er og hvordan det påvirker vår egen virkelighet, får elevene utøve kritisk tenkning og utforskertrang. De tverrfaglige temaene Folkehelse og livsmestring og Demokrati og medborgerskap kommer til syne i møte med fortid og nåtid, hvor målet er at elevene skal kunne reflektere over ens egen rolle i påvirkningen på fremtiden.

Særlig relevante kompetansemål etter 10. trinn i ny læreplan i samfunnsfag:
 • «drøfte korleis framstillingar av fortida, hendingar og grupper har påverka og påverkar haldningane og handlingane til folk»
 • «gjere greie for årsaker til og konsekvensar av sentrale historiske og notidige konfliktar og reflektere over om endringar av nokre føresetnader kunne ha hindra konfliktane»
 • «gjere greie for årsaker til og konsekvensar av terrorhandlingar og folkemord, som holocaust, og reflektere over korleis ekstreme haldningar og ekstreme handlingar kan førebyggjast»
 • «reflektere over korleis identitet, sjølvbilete og eigne grenser blir utvikla og utfordra i ulike fellesskap, og presentere forslag til korleis ein kan handtere påverknad og uønskte hendingar»

FORARBEID OG ETTERARBEID

Fra og med januar 2021 ønsker vi at dere setter av tid til forarbeid og etterarbeid i forkant og etterkant av besøket. Dette arbeidet vil gi elevene et større utbytte av selve undervisningsopplegget.

Forarbeidet består av en kort introduksjonsfilm og tre forberedelsesmoduler elevene skal jobbe med. Arbeidet tar i underkant av en skoletime og kan gjøres i klasserommet eller som hjemmelekse. Det bør ikke gå for lang tid mellom dette arbeidet og undervisningsopplegget. Her finner du forberedelsesøkta.

Etterarbeidet består av et filmklipp og en film (vist i undervisningen) med tilhørende arbeidsoppgaver og en kort evalueringsdel. Både elever og voksne er velkommen til å svare. Arbeidet tar omtrent en skoletime og kan gjøres i klasserommet eller som hjemmelekse. Også her anbefaler vi kort tid mellom undervisningsopplegget og dette arbeidet. Her finner du økta for etterarbeid. Passordet for å kunne vise filmene fås ved besøket. Passordet varer den uka dere var på Arkivet.

FYSISK BESØK HOS ARKIVET FREDS- OG MENNESKERETTIGHETSSENTER

Her er en sjekkliste over det praktiske vi trenger at du som lærer bidrar med:

 • Sørge for at elevene har jobbet med forarbeidet før selve undervisningsopplegget.
 • Gi tydelige beskjeder dersom logistikkhensyn medfører at opplegget må forkortes.
 • Gi beskjed dersom det blir forsinkelser. Ring 915 22 134 (undervisningskoordinator Eystein Ellingsen) om noe uforutsett dukker opp.
 • Levere navneliste når du kommer med alle besøkende, også voksenpersoner.
 • Sørge for at ingen elever med symptomer blir med.
 • Være aktivt til stede som voksenperson.
 • Sørge for at elevene jobber med etterarbeidet etter selve undervisningsopplegget.
 • Det er også viktig at alle voksenpersoner som er på besøk gjør evalueringen i etterarbeidet.

Vi gleder oss til å se dere!

Med vennlig hilsen

Formidlerne ved ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter