Valg og verdier

Valg og verdier er vårt standard undervisningsopplegg for elevene på ungdomstrinnet.

PRAKTISK INFORMASJON

NB: Skolebesøket er redusert til 3 timer f.o.m. høsten 2020. Les mer om smittevernstiltak i forbindelse med besøk og undervisning.

Et skolebesøk varer i totalt 3,5 timer og omhandler emner og øvelser innen både fortid, nåtid og fremtid. En formidler har ansvaret for all undervisning. Under skolebesøket får elevene omvisning i kjellerutstillingen. Denne omvisningen ledes av frivillige.

INNHOLD I UNDERVISNINGSOPPLEGGET

TIME 1: HVA SKJEDDE PÅ ARKIVET OG HVILKE VALG HADDE FOLK SOM LEVDE I ET OKKUPERT LAND?

I denne økten forberedes elevene på det de skal se og lære om i utstillingen Brennpunkt Arkivet. Vi tar utgangspunkt i krigen som kommer til Norge og hvilke valg folk hadde i denne vanskelige tiden. Gjennom vårt fangeregister undersøker vi hvor mange fra den enkelte skoles kommune som ble arrestert og sendt til Arkivet.

Var det noen som ble deportert til konsentrasjonsleirer i utlandet? Var det noe som aldri kom hjem?

TIME 2: OMVISNING I DEN PERMANENTE UTSTILLINGEN BRENNPUNKT ARKIVET

Etter den første undervisningsøkten tas elevene med på omvisning i utstillingen Brennpunkt Arkivet. Omvisningen foregår i mindre grupper og er todelt.

Den ene delen handler om Arkivet som hovedkvarter for Gestapo, og om overgrepene som ble begått der. På Sørlandet satt flere tusen mennesker arrestert som politiske fanger under krigen. Mange av disse var innom Arkivet. Over 300 ble utsatt for grov tortur.

Den andre delen foregår i Handlingsrommet, hvor elevene møter flere aktører fra andre verdenskrig. Her lærer elevene om ulike former for motstand, og jobber aktivt for å knytte kunnskap om Norge under andre verdenskrig med enkeltmenneskers skjebnesvangre valg. Omvisningen varer en time og avsluttes med en kort økt i Seljetreet for refleksjon og ettertanke. Her oppfordres elevene til selv å ta et valg, og vi peker fremover mot siste økt for dagen.

TIME 3: MENNESKEVERD OG MENNESKERETTIGHETER

Den siste økten varer 45 minutter og handler om verden i dag. Vi bruker elevenes opplevelser og inntrykk fra omvisningen som bakteppe for å snakke om menneskeverd og menneskerettigheter. Bryter Norge menneskerettighetene? Og hvordan er situasjonen knyttet til tortur i verden i vår egen tid? Elevene utfordres til å være aktive og engasjerte medborgere i sin egen samtid.

"VALG OG VERDIER" OG FAGFORNYELSEN

Målet med opplegget er å bidra til å utvikle elevene som deltakende, engasjerte og selvstendig tenkende samfunnsborgere. Elevene skal utfordres til å se sammenhenger mellom individuelle valg og samfunnskonsekvenser og forstå at alle mennesker både er historieskapte, men også historieskapende. Opplegget skal styrke elevene til å ta gode livsvalg og se verdien av å verne om menneskers grunnleggende behov.

Opplegget er særlig tilpasset ivaretakelsen av de to tverrfaglige temaene demokrati og medborgerskap og folkehelse og livsmestring.

Særlig relevante kompetansemål etter 10. trinn i ny læreplan i samfunnsfag:
  • «drøfte korleis framstillingar av fortida, hendingar og grupper har påverka og påverkar haldningane og handlingane til folk»
  • «gjere greie for årsaker til og konsekvensar av sentrale historiske og notidige konfliktar og reflektere over om endringar av nokre føresetnader kunne ha hindra konfliktane»
  • «gjere greie for årsaker til og konsekvensar av terrorhandlingar og folkemord, som holocaust, og reflektere over korleis ekstreme haldningar og ekstreme handlingar kan førebyggjast»
  • «reflektere over korleis identitet, sjølvbilete og eigne grenser blir utvikla og utfordra i ulike fellesskap, og presentere forslag til korleis ein kan handtere påverknad og uønskte hendingar»