Tema 2: Historiebruk

Tema 2: Historiebruk

Historiebruk

Historie kan brukes og misbrukes i alle sammenhenger og én historisk framstilling kan aldri være uttømmende.
Med utgangspunkt i Arkivets egen utstilling og historieframstilling gir denne sesjonen et historiedidaktisk innblikk i muligheter og utfordringer ved å bruke historien i formidling.
 
Varighet: To skoletimer
 
Aktuelle kompetansemål VG 2-3:
undersøke hvordan egne forestillinger om fortiden er blitt formet og diskutere hvilke faktorer som gjør at mennesker kan ha forskjellige oppfatninger om fortiden
drøfte hvordan historie er blitt brukt og brukes i politiske sammenhenger
gi eksempler på og drøfte hvordan utstillinger, minnesmerker, minnedager eller markeringen av bestemte historiske hendelser har betydning for nåtiden
 
Flerkulturell forståelse
Hvilke utfordringer ligger i migrasjonens kulturmøter, og hvordan skal vi takle dem best mulig?
I denne sesjonen blir elevene møtt med eksempler og teori fra blant annet sosialantropologien for å grave i begreper og problemstillinger knyttet til kultur og identitet. De får også en innføring i dagens migrasjonssituasjon gjennom Arkivets samarbeid med FN-sambandet Sør.

 

Varighet: To skoletimer

 

Aktuelle kompetansemål:

 

Samfunnsfag VG 1-2:

definere omgrepet kultur og gje døme på at kultur varierer frå stad til stad og endrar seg over tid

beskrive hovudtrekk ved kulturen til nokre minoritetar i Noreg og drøfte utfordringar i fleirkulturelle samfunn

forklare kvifor fordommar oppstår og diskutere korleis framandfrykt og rasisme kan motarbeidast

 

Geografi VG 1-2

forklare årsakene til flyttestraumar i land og mellom land og drøfte verknadene

 

Klikk her for bestilling.