Plattform åpningsdag

Plattform

PLATTFORM - Norsk institutt for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme ble etablert i 2016 og er et tverrinstitusjonelt samarbeid mellom fagmiljø innen politi, kommuner og forskning.

Mer om PLATTFORM: www.plattform.no.

ET TVERRINSTITUSJONELT SAMARBEID PÅ SØRLANDET

Det tverrinstitusjonelle fagmiljøet består i av en interkommunal stilling som representerer 25 Agder-kommuner, en forsker fra ARKIVET freds og menneskerettighets senter og politidistriktets radikaliseringskontakt, samlokalisert ved ARKIVET.

Hensikten med å etablere fagmiljøet er å arbeide mer effektivt, styrke koordinering og utvikle et bærekraftig tverrfaglig samarbeid. Det er også utgangspunktet for komme opp med ny forskningskunnskap til anvendelse i det forebyggende arbeidet.

Instituttet jobber frem tverrfaglig kunnskap som operasjonaliseres i det forebyggende arbeidet gjennom blant annet; politiets vurderingsteam, mentorordninger, interkommunalt samarbeid, informasjon og opplæringsprogram, web-satsning, rådgivning og følgeforskning.

MÅLSETNINGER FORANKRET I REGJERINGENS HANDLINGSPLAN

Instituttets målsetninger om å forebygge alle former for antidemokratiske krefter og voldelig ekstremisme er forankret i regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme. I forordet kommer det frem at vi har behov for mer kunnskap, mer samarbeid og bedre koordinering på området. Regjeringen ønsker en bredere, større og mer dynamisk innsats og tilnærming.

I HANDLINGSPLANEN HETER DET:
Et bredt samarbeid på tvers av sektorer er nødvendig for å lykkes i forebyggingsarbeidet i Norge og det er mange eksempler på godt samarbeid. I det generelle samarbeidet er det verd å trekke frem samarbeidet utviklet mellom politi og kommunene gjennom politiråd og SLT-modellen. Det er imidlertid behov for fortsatt utvikling av tverrsektorielt samarbeid og større grad av koordinering av arbeidet på dette feltet, samt klarerere linjer for hvem gjør hva i forebyggingsarbeidet og at det gis et tydeligere ansvar for å formidle kunnskap ut til profesjonene i førstelinjen

Følg instituttet: PLATTFORM på Facebook.