Fanger fra Agder 1940-1945

Registeret over fanger fra Agder-fylkene 1940-1945 er et resultat av omfattende undersøkelser og kildestudier gjennom mange år. Arbeidet pågår fremdeles. Vær vennlig å melde fra dersom du oppdager feil eller mangler.

BRUK AV FANGEREGISTERET

Bruk menyen til venstre på denne siden for å søke etter navn. Du kan også bruke hurtigtastfunksjonen ctrl+f og få opp et eget søkevindu, der du kan foreta søk etter bosted, yrke, arrestasjonsdato og så videre. Finner du feil eller mangler? I så fall hører vi gjerne fra deg. Kontakt: [email protected]

KILDEGRUNNLAG

Fangeregisteret bygger på et svært omfattende kildemateriale. Som utgangspunkt er Norsk fangeleksikon. Nordmenn i fangenskap 1940-45 (1995/2004) benyttet. Her er 44 000 navn gjennomgått. Disse opplysningene er senere supplert og korrigert mot Norsk fangeleksikon. Grinifangene (1946) og Våre falne (1948-50) med over tretti tusen personnavn. Nasjonale registre og oversiktsbøker har imidlertid manglet opplysninger om fanger som satt fengslet lokalt på Agder, spesielt for kortere tid. Det har derfor vært nødvendig å hente inn kildemateriale lokalt.

Mye av dette er hentet fra Statsarkivet i Kristiansand. Både kartotekkort og fangeprotokoller har bidratt til å gi verdifull innsikt i de mange arrestasjonsbølgene i landsdelen. Like viktig har en systematisk gjennomgang av lokalhistoriske bøker, skrifter og rapporter vært. Endelig er fangeregisteret også gjennomgått av flere tidligere fanger på Arkivet og i Kretsfengslet i Kristiansand.

AVGRENSNING

Registeret omfatter nærmere 3600 personer. Den generelle hovedregelen er at fangene ble arrestert av politiske og/eller ideologiske årsaker, og satt fengslet i minst fire dager. De vanligste årsakene til arrestasjon var:

  1. Deltakelse i eller medvirkning og hjelp til enten den militære eller den sivile motstandsbevegelsen
  2. Som gissel for familie, venner eller hjemland
  3. Tilfeldigheter, forveksling av navn m.v.
  4. På grunn av bosted eller yrke (ved større aksjoner)
  5. Tilhørighet til en bestemt folkegruppe eller trosretning

Tre grupper er ikke tatt med i registeret. Først og fremst gjelder det vanlige kriminelle som utførte straffbare handlinger mot okkupanten og/eller medborgere under krigen, men som ikke har noe med politisk fangenskap å gjøre. For det andre gjelder det personer som ble fengslet, men som frivillig eller under tvang lot seg verve til Abwehr og Sipo/SD for å infiltrere fengsler og motstandsgrupper i Agderfylkene. Flere av dem er å finne i oversiktsverket Nordmenn i fangenskap (1995), men de tilhører rettsoppgjøret 1945-1949, og regnes ikke med blant politiske fanger. Det samme gjelder medlemmer av Nasjonal Samling.

IKKE BARE SØRLENDINGER

For at en fange skal komme med i registeret, må ett av tre kriterier være oppfylt: A. Personen er født og oppvokst i Agder. B. Personen var bosatt i Agder på tidspunktet for arrestasjonen. C. Personen satt fengslet i Agder.

Registeret omfattet til å begynne med kun fanger som oppfylte kriteriene A-B. Formålet med fangeregisteret i dag er utvidet: vi ønsker også å få med navn på alle fanger som satt fengslet i Agder under annen verdenskrig og som kom fra andre deler av Norge eller fra utlandet. Vi har valgt å gjøre et unntak fra regelen ovenfor med hensyn til en kategori: misjonærbarn født i utlandet i perioden 1939-1945 av foreldre fra Agder, og som ble internert sammen med sine familier, er også tatt med i fangeregisteret.