Dembra

Dembra - Demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme - er et tilbud rettet mot skoler og lærerutdanninger i Norge. Gjennom veiledning, kurs og nettbaserte ressurser arbeides det med forebygging av ulike former for gruppefiendtlighet. ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter koordinerer arbeidet på Sørlandet.

HVA ER DEMBRA?

Dembra tilbyr veiledning, kurs og nettbaserte ressurser for forebygging av ulike former for gruppefiendtlighet, som fordommer, fremmedfrykt, rasisme, antisemittisme og ekstremisme. Kjernen i Dembra er forebygging gjennom å bygge demokratisk kompetanse, med inkludering og deltakelse, kritisk tenking og mangfoldskompetanse som sentrale prinsipper.

Mer om Dembra: www.dembra.no.

HVEM PASSER DEMBRA FOR?

Tilbudet er rettet mot skoler og lærerutdanninger i Norge. ARKIVETs tilbud er rettet mot alle ungdomsskoler og videregående skoler på Sørlandet. Dembras fokus på undervisningspraksis, profesjonskompetanse, planer og skolemiljø støtter skole og lærerutdanning med å virkeliggjøre fagfornyelsen og verdiene og prinsippene i læreplanens overordnete del.

HVORDAN FUNGERER DEMBRA?

Når en skole blir Dembra-skole innebærer dette at skolen får tilgang til en Dembra-veileder gjennom ett år.

Mer informasjon: Gjennomføring av Dembra på din skole.