Fusjon mellom Stiftelsen Arkivet og Stiftelsen Internasjonalt Hus

Fusjon mellom Stiftelsen Arkivet og Stiftelsen Internasjonalt Hus

Stiftelsen Arkivet og Stiftelsen Internasjonalt Hus har høsten 2015 og vinteren 2016 hatt en god og konstruktiv dialog om tettere og mer strategisk samarbeid. I denne tiden har vi også samarbeidet om flere seminar og nettverksmøter. Prosessen har ført fram til konklusjonen om at stiftelsene bør fusjonere ved at stiftelsen Internasjonalt Hus overdrar sin virksomhet til Stiftelsen Arkivet. Fusjonen er vedtatt av Stiftelsestilsynet 24. januar 2017. Den nye fusjonerte stiftelsen beholder dermed navn og organisasjonsnummer til Stiftelsen Arkivet.

Stiftelsene erkjenner at det er mange andre relativt små organisasjoner og stiftelser med lignende formål som driver innenfor dette samfunnsområdet. Det er derfor behov for et tettere samarbeid for å øke gjennomslagskraft og synligheten i samfunnsdebatten.Gjennom fusjonen ønsker vi å skape en ny og sterkere stiftelse som kan nå enda lenger enn de to stiftelsene hver for seg.
Stiftelsen Internasjonalt Hus ble etablert i Stavanger 2000 med utgangspunkt i den kommunale tolketjenesten og Internasjonalt Kultursenter. Stiftelsen Internasjonalt Hus etablerte seg raskt som en viktig internasjonal møteplass i Stavanger-regionen med rundt 70.000 årlige besøk fordelt på over 500 arrangement.  Mangfold, dialog demokrati og utvikling har hele tiden stått sentralt i Internasjonalt hus sitt arbeid. I 2011 overtok Stavanger kommune basisdriften av virksomheten. Stiftelsen har siden drevet kontor i Stavanger og fra 2013 prosjektkontor like nord for København med fokus på mangfold, inkluderings- og demokratiprosjekt i Norden. Vi arrangerer debatter, konferanser, produserer filmer, temahefter, metodeverktøy og tar initiativ til samarbeidsprosjekt innenfor stiftelsens fokusområder. For å utvikle dette arbeidet videre ser vi i Stiftelsen Internasjonalt Hus at en fusjon med stiftelsen Arkivet vil tilføre en faglig og organisatorisk styrke.


Stiftelsen Arkivet ble etablert i 2001 som et informasjonssenter om okkupasjonen og krigstida 1940 – 45, og et utdanningssenter for framtidsretta fredsarbeid og konfliktløsning. Senere er det også kommet med at Stiftelsen skal drive og forestå vitenskapelig forskning på de aktuelle fagområdene.
Stiftelsen Arkivet har vokst fra 1,2 ansatte ved oppstart til 16 stillinger i dag. Stiftelsen har utviklet flere undervisningsprogrammer – fra barnetrinnet til universitetsnivå. I tillegg har stiftelsen i 2015 etablert «Plattform – institutt for arbeid mot radikalisering og voldelig ekstremisme og Norsk senter for krigsseilerhistorie.
Stiftelsen Arkivet har vedtatt å være en europeisk stemme for demokrati, menneskerettigheter og fred. Stiftelsen Arkivet har et tredelt formål tilknyttet drift av bygningen, forskning og formidling av krigshistorien og fremtidsrettet fredsarbeid. Særlig innenfor områdene med fokus på demokrati, menneskeverd, menneskerettigheter og mangfold ser Stiftelsen Arkivet at Stiftelsen Internasjonalt Hus med sin erfaring, kompetanse og nettverk vil kunne bidra positivt. Den fusjonerte stiftelsen skal være et kompetansesenter for frihet, mangfold, demokrati og menneskeverd med kontor i Kristiansand og et prosjektkontor i Danmark.

Vi vil ha fokus på frihet, mangfold, demokrati og menneskeverd i et nordisk perspektiv ved å produsere filmer, temahefter, metodeverktøy og arrangere debatter, konferanser og utvikler samhandlingsprosjekt.
Begge stiftelsene er opptatt av at fusjonen skaper nye muligheter. En fusjonert stiftelse vil skape grunnlag for mer enn summen av to enkeltstående stiftelser.
Stiftelsene er enige om at følgende prosjekt vil bli fulgt opp i 2017:

  • Vi etablerer et Nordisk nettverk for demokrati, inklusjon, menneskerettigheter og fred. Den 16. og 17, mars 2016 møttes 10 organisasjoner fra Danmark, Sverige og Norge på Dutrupgaard i Helsingør for å etablere et tenke- og prosjektforum for samarbeid omkring produksjon av materiell, seminar, konferanser og prosjekt.  Nettverket samarbeider om å arrangere demokratidialoger i Danmark, Sverige og Norge.
  • Nordisk demokratidialog 2016 - 2017.  Formålet med demokratidialogen er å sette fokus på, hvordan vi i de nordiske landene forvalter og utvikler våre demokrati i et stadig mer globalisert samfunn. Vi retter fokus mot minoriteters og andre utsatte gruppers muligheter og de vilkår, de har til å utøve deres demokratiske rettigheter. Vi har allerede arrangert en demokratidialog i Danmark med tema Folk, Vandring og velferd. Vi følger opp i Norge og Sverige i løpet av 2017 og 2018 med tema: Kommunikasjon og innflytelse og Medborgerskap og integrering.  I løpet av Arendalsuka   inviterer vi til 8 demokratidialoger over 3 dager. Dag 1. har fokus på Ungdom, kommunikasjon og innflytelse. Dag 2. Debattkultur og beslutningskultur. Dag. 3. drøfter vi folkestyret. Vi gleder oss til å invitere publikum med på viktige dialoger med profilerte og kunnskapsrike paneldeltakere.
  • Inspirasjons- og debattbok, «Vandring, velferd og demokrati» – Et skandinavisk forsøk på å forstå globaliseringens konsekvenser. De nordiske velferdsstatene er noe av det ypperste menneskene har skapt. Borgerne i disse samfunnene har vide rettigheter, stor trygghet og bred tillit til både staten og hverandre. Globalisering, klimaendringer, fritt arbeidsmarked og krig har drevet store menneskemengder på vandring. Moderne kommunikasjonsteknologi og rask transport øker presset også mot det skandinaviske fellesskap og de enkelte lands velferdssystem. Debatten om hvordan dette presset skal håndteres, polariserer politikken og den offentlige samtale. Tonen er blitt skarpere, avstanden øker. Bokens ambisjon er å bygge broer over råkene som har åpnet seg i debatten om hvordan våre samfunn skal møte vandringen, enten det er arbeidsinnvandrere, asylsøkere eller andre som ønsker å bli en del av våre gode samfunn. Boken skal både ha spenn og retning. Meningene skal brytes, gjerne skapt, men i respekt for hverandres synspunkt.

Kristiansand, fredag 3. februar 2017.
For ytterligere informasjon kan følgende personer kontaktes:
Audun Myre, Direktør Stiftelsen Arkivet   tlf. 915 52888
Bjørn Tungland, Konstituert daglig leder og styreleder Stiftelsen Internasjonalt Hus tlf.  415 33857
Petter Gilsvik, Nordisk prosjektleder Stiftelsen Internasjonalt Hus tlf. +45 60229210