Formål

Hensikten med å etablere et fagmiljø er å arbeide mer effektivt, styrke - koordineringene og utvikle et bærekraftig tverrfaglig samarbeid, samt komme opp med ny forskningskunnskap til anvendelse i det forebyggende arbeidet. PLATTFORM bygger på følgende fire pilarer.

  1. Dokumentasjon: Målet er at relevant dokumentasjon på tiltak, erfaringer og informasjon samles i en felles kunnskapsbase ved PLATTFORM.
  2. Forskning: Forskningen skal styrke de forebyggende tiltakene gjennom følgeforskning (tiltak 2 i regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme) og rådgivning knytet til ulik forebyggende aktivitet. Det skal også fremskaffes ny fenomenforståelse gjennom empiriske og teoretiske studier som skal munne ut i rapporter og informasjonsmateriell for å kvalitetssikre og styrke det forebyggende arbeidet.
  3. Formidling: På grunnlag av den unike koplingen mellom førstelinjetjenesten, forskning og dokumentasjon, skal det formidles nytenkende kunnskap gjennom konferanser, foredrag, kurs, undervisning, rapporter, læringsressurser (tiltak 9), veiledningsmateriell (tiltak 6 og 17) og rådgivning til ulike aktører i begge Agder-fylkene.
  4. Forebygging: (tiltak 13, tiltak 14) De tre pilarene dokumentasjon, forskning og formidling skal støtte opp PLATTFORMs formål om å forebygge fremveksten av antidemokratiske krefter og voldelig ekstremisme.  Blant gjøremål vil en i samarbeid utarbeide en strategiplan for 30 kommuner på forebygging av radikalisering og VE, gjennomføre kartleggingsarbeid, vedlikeholde samt videreutvikle Kontaktforum. Utgjøre et ressursteam med å identifisere hvem av statlige/kommunale eller frivillige aktører i kommunen kan på best mulig måte kan følge opp enkeltindivider og miljøer når det er restbekymring etter Bekymringssamtaler er tatt.  Politiet inngår i fagmiljøet gjennom politiets forebyggende koordinator, samt at det stilles kontorplasser og møtearenaer tilgjengelig for andre representanter fra politiet etter behov. Kommunene i begge Agder-fylkene har opprettet en koordinatorstilling for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Personen som ansettes vil ha sitt arbeidssted ved PLATTFOM.

I tillegg til å være et kompetanse og ressurssenter for alle kommuner i begge Agder-fylkene, skal PLATTFORM utvikles til å bli et aktuelt norsk og europeisk forskningsinstitutt.