Bakgrunn

Det har en symbolsk verdi at PLATTFORM etableres ved Arkivet. Under 2. verdenskrig var den tidligere arkivbygningen hovedkvarter for det tyske sikkerhetspolitiet Gestapo på Sørlandet. Her foregikk tortur og undertrykkelse ut fra et system basert på antidemokratiske krefter og menneskeforakt. Historien representerer en forpliktelse til læring for å hindre at den gjentar seg i nye former.

Stiftelsen Arkivet har lang erfaring med holdningsskapende arbeid for å forebygge fremveksten av antidemokratiske krefter og menneskeforakt og PLATTFORM vil dra veksler på denne formidlingskompetansen, samt forskningskompetanse på doktorgradsnivå. 

PLATTFORM skal bidra til mer kunnskap, mer samarbeid og bedre koordinering for å sikre en bred innsats mot antidemokratiske krefter og voldelig ekstremisme. Instituttet skal utgjøre en felles ressurs for de 30 kommunene i begge Agder-fylkene.

Instituttets målsetninger om å forebygge alle former for antidemokratiske krefter og voldelig ekstremisme er forankret i Regjeringens Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme.  I forordet kommer det frem at vi har behov for mer kunnskap, mer samarbeid og bedre koordinering på området. Regjeringen ønsker en bredere, større og mer dynamisk innsats og tilnærming. Under punktet om prioriterte områder Samarbeid og Koordinering.  

I handlingsplanen heter det: Et bredt samarbeid på tvers av sektorer er nødvendig for å lykkes i forebyggingsarbeidet i Norge og det er mange eksempler på godt samarbeid.  I det generelle samarbeidet er det verd å trekke frem samarbeidet utviklet mellom politi og kommunene gjennom politiråd og SLT-modellen. Det er imidlertid behov for fortsatt utvikling av tverrsektorielt samarbeid og større grad av koordinering av arbeidet på dette feltet, samt klarerere linjer for hvem gjør hva i forebyggingsarbeidet og at det gis et tydeligere ansvar for å formidle kunnskap ut til profesjonene i førstelinjen.