Krigsseilerregisteret - spørsmål og svar

Krigsseilerregisteret - spørsmål og svar

Norsk senter for krigsseilerhistorie ved Arkivet freds- og menneskerettighetssenter er i full gang med å utvikle det nasjonale Krigsseilerregisteret. Nedenfor følger informasjon om arbeidet.

Ofte stilte spørsmål med ofte gitt svar

Hvem er vi?

Bjørn Tore Rosendahl (prosjektleder og faglig ansvarlig, PhD) og Simen Zernichow (prosjektkoordinator og ansvarlig for publikumshenvendelser. Prosjektleder/produkteier opp mot konsulentselskap ansvarlig for utvikling av Krigsseilerregisteret). Vi er ansatt i Arkivet freds- og menneskerettighetssenter. Vi jobber med å utvikle et nasjonalt krigsseilerregister.

Hva er Krigsseilerregisteret?

Målsettingen for Krigsseilerregisteret er: Et nasjonalt nettbasert register over alle norske menn og kvinner som seilte i den norske handelsflåten under andre verdenskrig 1939-1945, altså mens Norge var nøytral 1939-1940, for Nortraship i den norske uteflåten og i hjemmeflåten i tysk-okkuperte Norge 1940-1945. Videre skal nordmenn i norsk og alliert marine registreres, samt de som seilte på allierte og nøytrale handelsskip i perioden 1939-1945. Utenlandske sjøfolk som seilte for Nortraship og i hjemmeflåten skal også føres inn i registeret. Hver krigsseiler vil få sin egen hjemmeside i Krigsseilerregisteret. Registeret skal så langt som mulig dokumentere deres historie.

Hvem er deres samarbeidspartnere?

ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter inngikk avtale i 2015 om opprettelsen av Krigsseilerregisteret i samarbeid med Samlerhuset Norge AS og Lillesand Sjømannsforening/sjohistorie.no (med samarbeidspartnere). Vi har mange frivillige bidragsytere, de fleste fra sjømannsforeninger i Norge. Riksarkivet har bidratt med arkivkilder til registrering av krigsseilerne. I tillegg har Kunnskapsdepartementet, Hans Herman Horn og mange private aktører bidratt økonomisk. Se følgende side for oversikt over alle støttespillere: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/artikkel/stottespillere-for-krigsseilerregisteret/

Hvem tok initiativ til samarbeidet?

Samlerhuset Norge etter at Jon Michelet gikk ut på NRK Kveldsnytt og pekte på Arkivet freds- og menneskerettighetssenter som rett institusjon til å få et nasjonalt ansvar for å dokumentere krigsseilernes historie. Samlerhuset står ansvarlig for mesteparten av finansieringen av Krigsseilerregisteret, både gjennom egne midler og via en innsamling blant sine kunder.

Hva var en krigsseiler, og hvordan definerer dere dette?

Historisk sett har det variert hvilke grupper som har blitt regnet for å være krigsseilere. Begrepet krigsseiler brukes i dag normalt i beskrivelsen av norske sjøfolk i handelsflåten som seilte under første og/eller andre verdenskrig. Vi i Krigsseilerregisteret jobber imidlertid med å lage et register over norske krigsseilere under andre verdenskrig, men også utenlandske krigsseilere på norske skip. Vi har valgt en bred definisjon av begrepet krigsseiler og velger i dette prosjektet å definere krigsseiler som en som under andre verdenskrig seilte for Nortraship, i hjemmeflåten, i marinen, for allierte og nøytrale handelsskip, og i alliert marine. I tillegg skal også utenlandske sjøfolk som seilte for Nortraship og i hjemmeflåten registreres i registeret.

Hva var hjemmeflåten, uteflåten, alliert tjeneste og Nortraship?

Fram til krigsutbruddet 9. april 1940 var det ikke like klare skiller mellom uteflåten og hjemmeflåten, selv om det var mange som hadde tjeneste på skip som aldri seilte på norske havner. Med den tyske okkupasjonen kom skillet som førte til at det store flertallet av norske sjøfolk seilte på skip kontrollert av London-regjeringen og de allierte gjennom statsrederiet Nortraship. Norwegian Shipping and Trade Mission (Nortraship) administrerte den store norske handelsflåten som befant seg utenfor de tyskokkuperte områdene. Flåten til Nortraship besto i 1940 av ca. 1000 skip. De som hadde hyre på skip i tysk-kontrollerte områder kom i hjemmeflåten og seilte langs norskekysten eller til kontinentet. Dette var en tjeneste som kunne medføre store farer på linje med uteseilerne. Mange norske sjøfolk seilte også på utenlandske skip under krigen, både for allierte og nøytrale nasjoner.

Jeg ønsker å gi støtte til Krigsseilerregisteret. Hvordan gjør jeg det?

Ved å gi et bidrag til Krigsseilerregisteret vil du bidra til å hedre og dokumentere krigsseilerne og deres historie. Et økonomisk bidrag til Krigsseilerregisteret vil bidra til at vi raskere vil kunne nå vårt mål om at hver krigsseiler skal få sin egen hjemmeside. Uansett om gavene er små eller store, er vi takknemlige for alle gaver til vårt arbeid.

En gave til Krigsseilerregisteret kan gis gjennom en direkte innbetaling til vår konto: 3000 34 13671. Merk innbetalingen med «Gave til Krigsseilerregisteret».

Se følgende side for mer informasjon: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/artikkel/stott-vaart-arbeid-med-krigsseilerregisteret/

Om du har relevant dokumentasjon (som skriftlig intervju, film, lydspor, dagbøker, notater etc.) etter krigsseilere, må du gjerne ta kontakt med oss på [email protected].

Se følgende side for kontakt og for informasjon om innsending av dokumentasjon: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/artikkel/krigsseilerregisteret-i-korte-trekk-no/

Hvorfor er det viktig å hedre krigsseilerne?

Sjøfolkenes arbeid hadde en viktig militær betydning, samtidig som de med unntak av skytterne ikke var soldater eller under militær kommando. De skulle bare gjøre den jobben de alltid hadde gjort som sjøfolk, men under mer farefulle vilkår og til dels annen motivasjon. Nortraship var verdens største rederi. Dets betydning under krigen var avgjørende for den allierte innsatsen. Nortraships virksomhet bidro også til å sikre inntekter etter krigen, ved å sørge for å ha en delvis intakt næring i 1945.

Men innsatsen kostet dyrt. Regner vi også med tapene i hjemmeflåten, mistet 3 211 norske sjøfolk livet i krigsforlis, 764 norske skip gikk tapt. 953 utenlandske sjøfolk omkom i krigsforlis i uteflåten. I tillegg mistet marinen 923 av sitt mannskap. Halvparten av de norske sjøfolkene opplevde å bli torpedert under krigen, noen hele fire ganger. Å oppleve en sammenhengende og konstant mulighet for å dø var en enorm påkjenning som fikk langvarige konsekvenser for mange.

Overgangen fra krig til fred ble vanskelig for mange. Noen krigsseilere endte som alkoholiserte hjemløse, med lite hjelp å få fra samfunnet. Andre slet med både fysiske og psykiske skader fra krigstiden, mens forbausende mange klarte seg også bra.

Finnes det informasjon om krigsseilerne som dere velger å ekskludere? Hvorfor gjør dere det?

Vi følger personvernlovgivningen og registrerer for eksempel ikke helseopplysninger i Krigsseilerregisteret.

Jeg ønsker mer informasjon om en krigsseiler, hvordan går jeg frem?

Krigsseilerregisteret publiserer daglig ny informasjon om krigsseilerne, og har som mål å dokumentere alle krigsseilerne. Ønsker man mer detaljert informasjon utover det som er i registeret, bør man ta kontakt med Riksarkivet.

Hvilke kilder vil inngå i registeret?

Det betydelige arkivet til Lillesand Sjømannsforening/sjohistorie.no er slått sammen med en database med krigsforlis offentliggjort i Krigsseilerregisteret. Denne sammenslåingen av informasjon gjorde at det nye Krigsseilerregisteret ved oppstarten hadde mange tusen navn allerede registrert. Vi legger også til verifiserbar informasjon om krigsseilere registrert på Samlerhuset sin nettside www.evigtakknemlig.no.

Fra 2015 til februar 2016 ble «Londonregisteret» og «Ex gratia-arkivet» sortert, skannet, indeksert og digitalisert (et samarbeid mellom Riksarkivet og ARKIVET/Lillesand Sjømannsforening og med støtte fra frivillige bidragsytere). Det tilsvarer 992 000 dokumenter. Disse kildene er digitalisert, men med begrenset tilgang i Digitalarkivet. Informasjonen om krigsseilere i Londonkortene og Ex-gratia-arkivet registreres i Krigsseilerregisteret, hovedsakelig av frivillige bidragsytere; dette er et stort og tidkrevende arbeid. I tillegg brukes vi informasjon om krigsseilere fra bøker og nettsteder. I vårt arbeid har vi sterkt fokus på kildekritikk. Vi er et nasjonalt register og ønsker derfor å samle inn kilder fra hele Norge om krigsseilerne.

Er det mulig å følge med på arbeidet med Krigsseilerregisteret?

Ja. Vi har en blogg som oppdateres jevnlig om arbeidet: https://krigsseilerblogg.wordpress.com/

Hvordan utvikles nettsiden?

Krigsseilerregisteret.no ble lansert for offentligheten 19. januar 2016. Vi har siden jobbet med å samle all informasjon vi har på ett sted: Krigsseilerregisteret. Nettsiden gjennomgår en større runde med IT-utvikling ca. hvert halvår, og da legges det til ny funksjonalitet og informasjon. Registeret utvikles stadig blant annet for at siden skal bli mer brukervennlig og at informasjon (og ny kunnskap) skal bli lettere tilgjengelig for publikum.

Går det an å få erstattet medaljer krigsseilere har mottatt/tidligere fått tildelt, men som siden er for eksempel mistet? Hvordan er det med slike ordninger, og eventuelt hvem kan krigsseileren henvende seg til for å få hjelp med å få nye medaljer?

Det finnes ingen ordninger for erstatning av tapte dekorasjoner. I særlige tilfeller, og kun dersom det finnes slike dekorasjoner på lager, kan erstatningsdekorasjon utdeles. Søknad om dette sendes til Forsvarsdepartementet, med dokumentasjon på anmeldt tyveri, brann, forlis eller tilsvarende årsak til tapet.

Er det for sent for min krigsseiler-far/onkel etc. å få tildelt medaljer for sin tjeneste for Norge under krigen? Hvordan er ordningene for gjenlevende krigsseilere og for de som søker på vegne av krigsseilere som har gått bort? Hva med utenlandske statsborgere?

Det er ikke for sent å tildele krigsdekorasjoner for innsats i Nortraship. Men nordmenn som tok hyre på fartøyer tilhørende allierte lands handelsflåter, skulle dekoreres av vedkommende land, og var ikke et norsk anliggende. En del allierte land dekorerte sine statsborgere, også dersom de hadde deltatt i en alliert nasjons handelsflåte. Et viktig prinsipp for tildeling av dekorasjoner er imidlertid at ingen skal dekoreres to ganger for samme forhold. Britiske borgere kunne i utgangspunktet dekoreres for tjeneste i Nortraship, men ikke dersom de allerede var dekorert. For at våre allierte skulle behandles likt, ble hovedregelen at utenlandske statsborgere i hovedsak ikke ble tildelt norske dekorasjoner. Var derimot mottakeren kun kvalifisert for en norsk dekorasjon, kunne de likevel bli tildelt denne. Avtaler de allierte land imellom, sikret at dobbeltdekorering ikke fant sted.

De som seilte på skip disponert av Nortraship ble tildelt Krigsmedaljen for bragd over tid, nærmere bestemt minst 18 måneders seilas i faresonen. Fra 1988 ble de også tildelt Haakon VIIs Frihetsmedalje for bragd over tid, nemlig 54 måneders fartstid i faresonen. I tillegg ble enkelte krigsseilere dekorert for en enkelt bragd. Det ble i perioden fra 1986 til 1992 gjennomført et meget omfattende prosjekt for å finne eventuelle glemte saker og personer. Prosjektet fant frem til omkring 85 personer som ble dekorert for en enkelt bragd mens de tjenestegjorde på skip disponert av Nortraship.

Sjøfartsdirektoratet har ansvar for tildeling av Krigsmedaljen for bragd over tid, 18 måneders fartstid i faresonen, til personell som tjenestegjorde i Nortraship. Forsvarsdepartementet har ansvar for dekorasjoner for enkeltbragder, også for personell som tjenestegjorde i Nortraship, samt for tildeling av Haakon VIIs Frihetsmedalje for bragd over tid, 54 måneder i faresonen, på skip disponert av Nortraship.

Det er også mulig for gjenlevende krigsseilere (norske og utenlandske) å bli tildelt regjeringens minnemedalje. De må ha gjort en innsats mot aksemaktene. Kjenner man noen slike, kan de respektive hjemkommuner varsles. Første frist var før 8. mai 2015, men flere tildelinger vil komme. For mer informasjon om "Kriterier/retningslinjer for tildeling og overrekkelse av regjeringens minnemedalje for innsats under andre verdenskrig": https://www.regjeringen.no/nb/tema/forsvar/militart-personell/innsikt/kriterierretningslinjer-for-tildeling-og-overrekkelse-av-regjeringens-minnemedalje-for-innsats-under-andre-verdenskrig/id2401018/